कोरोना भाईरस ( Covid -19) सम्बन्धि क्वारेनटाईन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड-२०७६

कोरोना भाईरस ( Covid -19) सम्बन्धि क्वारेनटाईन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड-२०७६

कोरोना भाईरस ( Covid -19) सम्बन्धि क्वारेनटाईन संचालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड-२०७६ यसप्रकार रहेको छ –